Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Funkcje


Gosstandart Republiki Białorusi Narodowym organem oceny zgodności oraz i wykonuje szereg funkcji statutowych:
 • realizuje jednolitą politykę państwową Republiki Białorusi w zakresie oceny zgodności;
 • bierze udział w opracowaniu projektów ustaw i innych aktów normatywnych i prawnych dotyczących oceny zgodności;
 • w ramach swoich kompetencji zapewnia tworzenie i funkcjonowanie Narodowego Systemu Akredytacji Republiki Białorusi oraz Narodowego Systemu Potwierdzenia Zgodności Republiki Białorusi;
 • udziela akredytacji lub deleguje funkcje akredytacji organowi akredytującemu;
 • opracowuje i zatwierdza zasady akredytacji oraz zasady potwierdzenia zgodności regulujące procedury i inne kwestie dotyczące akredytacji i oceny zgodności;
 • ustala schematy potwierdzenia zgodności, stosowane przy certyfikacji wyrobów, prac i usług oraz deklarowania zgodności;
 • opracowuje na podstawie propozycji organów państwowych projekt wykazu wyrobów, prac, usług i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białorusi, przygotowuje zmiany i (lub) uzupełnienia do niego;
 • określa wykaz wskaźników, kontrolowanych podczas wykonywania prac dotyczących potwierdzenia zgodności przedmiotów oceny zgodności objętych obowiązkowym potwierdzeniem zgodności;
 • dokonuje rejestracji organizacji prowadzących działalność konsultingową w zakresie zarządzania jakością;
 • reprezentuje w ramach swoich uprawnień Republikę Białorusi w międzynarodowych i międzypaństwowych (regionalnych) organizacjach zaangażowanych w prowadzenie oceny zgodności, zawiera w ramach swoich kompetencji umowy międzynarodowe Republiki Białorusi o charakterze międzyresortowym;
 • zapewnia prowadzenie rejestrów Narodowego Systemu Akredytacji Republiki Białorusi oraz Narodowego Systemu Potwierdzenia Zgodności Republiki Białorusi w ustalonym przez niego trybie;
 • prowadzi Kataster Państwowy broni służbowej i cywilnej oraz amunicji;
 • w ramach swoich kompetencji rozpatruje skargi i odwołania w sprawie oceny zgodności.
Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart