Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Podstawowe terminy i definicje

ocena zgodności – postępowanie dążące do ustalenia zgodności objektów oceny z wymogami technicznymi aktów prawnych i normatywnych w zakresie normowania technicznego i normalizacji;

Narodowy System Akredytacji Republiki Białorusi - całokształt upoważnionych organów państwowych, organu akredytującego, akredytowanych organów certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych (ośrodków), aktów prawnych i normatywnych, w tym technicznych, w zakresie normowania technicznego i normalizacji, określających procedury akredytacji i funkcjonowanie systemu jako całości;

Narodowy System Potwierdzenia Zgodności Republiki Białorusi - całokształt upoważnionych organów państwowych, akredytowanych organów certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych (ośrodków), aktów prawnych i normatywnych, w tym technicznych, w zakresie normowania technicznego i normalizacji, określających procedury potwierdzenia zgodności i funkcjonowanie systemu jako całości;

akredytacja - rodzaj oceny zgodności, której wynikiem jest potwierdzenie kompetencji osoby prawnej Republiki Białorusi lub zagranicznej osoby prawnej w wykonywaniu prac dotyczących potwierdzenia zgodności lub przeprowadzenia badań przedmiotów oceny zgodności;

potwierdzenie zgodności - rodzaj oceny zgodności, której wynikiem jest poświadczenie dokumentalne zgodności przedmiotu oceny z wymaganiami technicznych aktów prawnych i normatywnych w zakresie normowania technicznego i normalizacji;

system potwierdzenia zgodności - całokształt i kolejność czynności, których wyniki są traktowane jako dowody zgodności przedmiotu oceny zgodności z wymaganiami technicznych aktów prawnych i normatywnych w zakresie normowania technicznego i normalizacji;

certyfikacja - potwierdzenie zgodności, dokonywane przez akredytowany organ certyfikujący;

deklarowanie zgodności - potwierdzenie zgodności wykonywane przez producenta (sprzedawcę);

certyfikat akredytacji - dokument poświadczający kompetencje osoby prawnej Republiki Białorusi lub zagranicznej osoby prawnej w wykonywaniu prac dotyczących potwierdzenia zgodności lub przeprowadzenia badań przedmiotów oceny zgodności we właściwym zakresie akredytacji;

certyfikat zgodności - dokument potwierdzający zgodność przedmiotu oceny zgodności z wymaganiami technicznych aktów prawnych i normatywnych w zakresie normowania technicznego i normalizacji;

certyfikat kompetencji zawodowych - dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe pracowników w wykonywaniu koreślonych czynności (świadczeniu określonych usług);

deklaracja zgodności - dokument, w którym producent (sprzedawca) potwierdza zgodność wyrobów z wymaganiami technicznych aktów prawnych i normatywnych w zakresie normowania technicznego i normalizacji;

zakres akredytacji - sfera działalności, w której akredytowanemu organowi certyfikującemu lub akredytowanemu laboratorium badawczemu (ośrodkowi) udzielono prawa do wykonywania prac dotyczących potwierdzenia zgodności lub przeprowadzenia badań przedmiotów oceny zgodności;

organ akredytacji - organizacja państwowa podległa Państwowemu Komitetowi Normalizacyjnemu Republiki Białorusi, której na mocy ninejszej Ustawy powierzono funkcje akredytacji;

akredytowany organ certyfikujący - osoba prawna Republiki Białorusi lub zagraniczna osoba prawna, akredytowana do wykonywania prac dotyczących potwierdzenia zgodności w określonym zakresie akredytacji;

akredytowane laboratorium badawcze (ośrodek) - osoba prawna Republiki Białorusi lub zagraniczna osoba prawna, akredytowana do przeprowadzenia badań przedmiotów oceny zgodności w określonym zakresie akredytacji;

wnioskodawca ubiegający się o przyznanie akredytacji - osoba prawna Republiki Białorusi lub zagraniczna osoba prawna, składająca wniosek o przyznanie akredytacji;

wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie zgodności - osoba prawna Republiki Białorusi, zagraniczna lub międzynarodowa osoba prawna (organizacja nie posiadająca osobowości prawnej), indywidualny przedsiębiorca zarejestrowany w Republice Białorusi (zwany dalej Indywidualnym Przedsiębiorcą), cudzoziemiec lub bezpaństwowiec, który zgłosił wniosek o przyznanie certyfikatu zgodności, lub osoba prawna Republiki Białorusi lub zagraniczna osoba prawna (organizacja nie posiadająca osobowości prawnej), indywidualny przedsiębiorca, które zgłosiły wniosek o przyznanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla obywatela Republiki Białorusi zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, obcokrajowca lub bezpaństwowca (zwanych dalej Personelem), lub producent (sprzedawca), który zgłosił wniosek o rejestrację przyjętej przez niego deklaracji zgodności;

wnioskodawca ubiegający się o przeprowadzenie badań - osoba prawna Republiki Białorusi, zagraniczna lub międzynarodowa osoba prawna (organizacja nie posiadająca osobowości prawnej), indywidualny przedsiębiorca, cudzoziemiec lub bezpaństwowiec, który zgłosił wniosek o przeprowadzenie badań przedmiotów oceny zgodności;

producent (sprzedawca) - osoba prawna Republiki Białorusi lub indywidualny przedsiębiorca, prowadzący produkcję i (lub) realizację wyrobów lub reprezentujący na podstawie umowy interesy zagranicznej lub międzynarodowej osoby prawnej (organizacji nie posiadająca osobowości prawnej), prowadzącej produkcję i (lub) realizację wyrobów, lub interesy cudzoziemca lub bezpaństwowca przebywającego na stałe poza granicami Republiki Białorusi i prowadzącego produkcję i (lub) realizację wyrobów, w części zapewnienia zgodności produkowanych i (lub) realizowanych przez niego wyrobów z wymaganiami technicznych aktów normatywnych i prawnych w zakresie normowania technicznego i normalizacji, lub otwarte w trybie ustalonym na terenie Republiki Białorusi przedstawicielstwo organizacji zagranicznej prowadzącej produkcję i (lub) realizację wyrobów;

Rejestr Narodowego Systemu Akredytacji Republiki Białorusi - całokształt danych o wydanych certyfikatach akredytacji, wprowadzeniu do nich zmian i (lub) uzupełnień, zawieszeniu, wznowieniu, odwołaniu, wstrzymaniu, przedłużeniu okresu ich ważności;

Rejestr Narodowego Systemu Potwierdzenia Zgodności Republiki Białorusi - całokształt danych o wydanych certyfikatach zgodności, certyfikatach kompetencji zawodowych, zarejestrowanych deklaracjach zgodności, wprowadzeniu do nich zmian i (lub) uzupełnień, zawieszeniu, wznowieniu, odwołaniu, wstrzymaniu, przedłużeniu okresu ich ważności;

system zarządzania jakością - działania związane z planowaniem, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby potrzebne do zapewnienia jakości towarów (prac, usług);

system zarządzania środowiskowego - część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, działania związane z planowaniem, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby potrzebne do wykonania wymagań środowiskowych;

system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników w pracy;

system zarządzania bezpieczeństwem żywności - część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart