Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел




Cele i zasady oceny zgodności


Cele oceny zgodności:
  1. zapewnienie ochrony życia, zdrowia i dziedziczności człowieka, mienia i ochrony środowiska;
  2. podwyższenie konkurencyjności wyrobów (prac, usług);
  3. zapewnienie oszczędności energii i zasobów;
  4. tworzenie korzystnych warunków dla swobodnego przepływu wyrobów na rynkach krajowych i zagranicznych, jak również dla udziału w międzynarodowej współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej oraz handlu międzynarodowym.

Zasady oceny zgodności:
  1. harmonizacja z międzynarodowymi i międzypaństwowymi (regionalnymi) podejściami do oceny zgodności;
  2. zapewnienie identyczności procedur oceny zgodności, zarówno krajowych jak i zagranicznych przedmiotów oceny zgodności;
  3. przestrzeganie wymagań dotyczących poufności informacji uzyskanych podczas wykonywania prac w zakresie oceny zgodności.




Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное





Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart














Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa





Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»





Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart