Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
O komitecie

Państwowy Komitet Normalizacyjny Republiki Białorusi (Gosstandart) został utworzony na podstawie Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 05.05.2006 r. Nr 289 O strukturze Rządu Republiki Białorusi przez połączenie się Komitetu ds. normalizacji, metrologii i certyfikacji przy Radzie Ministrów Republiki Białorusi, Komitetu ds. efektywności energetycznej przy Radzie Ministrów Republiki Białorusi oraz Departamentu Państwowego Nadzoru Budowlanego Ministerstwa Architektury i Budownictwa Republiki Białorusi.

Państwowy Komitet Normalizacyjny Republiki Białorusi (Gosstandart) jest krajowym organem zarządzania państwowego, prowadzenia jednolitej polityki państwowej w dziedzinie normowania technicznego, normalizacji, metrologii, oceny zgodności, efektywności energetycznej, nadzoru budowlanego oraz kontroli zgodności projektów i kosztorysów z normatywami i normami, jak również nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem paliwa, energii elektrycznej i cieplnej.

Struktura Komitetu obejmuje obecnie ponad 50 organizacji z każdego regionu kraju.

Urząd Centralny i organizacje Gosstandartu realizują szeroki zakres zadań, w tym:
  • poprawa bezpieczeństwa, jakości i konkurencyjności wyrobów (usług), racjonalne wykorzystanie zasobów paliwowych i energetycznych, wyeliminowanie barier technicznych w handlu, ochrona interesów państwa i konsumentów;
  • zapewnienie skutecznego funkcjonowania i rozwoju systemów normowania technicznego i normalizacji, zapewnienie jednolitości pomiarów, akredytacji, potwierdzenia zgodności;
  • realizacja ogólnej koordynacji opracowania przepisów technicznych i norm krajowych, tworzenia i zatwierdzania planów (programów) do ich opracowania z uwzględnieniem propozycji organów krajowych zarządzania państwowego i innych organizacji;
  • zapewnienie tworzenia, rozwoju i utrzymania na wymaganym poziomie bazy technicznej wzorców jednostek wielkości, organizacja badań państwowych, oceny metrologicznej, sprawdzania i kalibracji przyrządów pomiarowych;
  • koordynowanie i organizowanie prac w zakresie certyfikacji wyrobów, prac, usług, personelu, systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, zużycia energii, bezpieczeństwa produktów żywnościowych itp.;
  • tworzenie polityki państwowej w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów paliwowych i energetycznych, organizowanie opracowania i realizacji koncepcji i krajowych programów oszczędzania energii;
  • sprawowanie nadzoru państwowego nad przestrzeganiem przepisów technicznych i norm, przyrządami pomiarowymi, racjonalnym wykorzystaniem paliwa, energii elektrycznej i cieplnej;
  • nadzór budowlany oraz kontrola zgodności projektów i kosztorysów z normatywami i normami;
  • organizowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej Republiki Białorusi w zakresie normowania technicznego, normalizacji, metrologii, akredytacji, efektywnego wykorzystania zasobów paliwowych i energetycznych.

Krajowa baza normatywna obecnie obejmuje prawie wszystkie branże gospodarki, jest aktywnie rozwijana i udoskonalana. Najbardziej znaczące badania i opracowania dokonywane są w dziedzinie budowy maszyn, elektrotechniki, chemii i petrochemii, budowy, oszczędności energii, rolnictwa i innych sektorach. Priorytetem tych prac jest harmonizacja wymagań krajowych z normami międzynarodowymi i krajowymi.

Gosstandart prowadzi Fundusz Narodowy technicznych aktów normatywnych i prawnych, zapewniając dostęp podmiotom przemysłowym i biznesowym do norm krajowych, międzynarodowych, regionalnych i krajowych innych państw, w tym przez Internet.

Obecnie w kraju realizowany jest Program Państwowy „Wzorce i przyrządy do badań". Narodowa Baza Wzorców obejmuje 37 wzorców państwowych i wzorców odniesienia. Opracowanie wskazanych wzorców odbywa się z uwzględnieniem potrzeb gospodarki krajowej.

Gosstandart również realizuje kompleks działań w zakresie dalszej harmonizacji krajowego systemu akredytacji z międzynarodowymi przepisami i ogólnie przyjętą praktyką organizacji międzynarodowych w celu zapewnienia międzynarodowego uznawania certyfikatów akredytacji oraz wyników ocen zgodności wydawanych przez jednostki akredytowane.

W kraju odnotowuje się stała tendencja wzrostu liczby organizacji posiadających certyfikaty potwierdzające zgodność Systemu Zarządzania z normami międzynarodowymi.

Gosstandart bierze udział w pracach czołowych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych, metrologicznych, akredytujących (ISO, IEC, OIML, UNECE, CEN, CENELEC, ILAC itp.), aktywnie uczestniczy w pracach dotyczących regulacji technicznych w ramach formacji integracyjnych na terenie byłego Związku Radzieckiego - Unii Celnej, EaWG i WNP.

Bilateralne kontakty biznesowe są rozwijane w ramach realizacji ponad 30 umów międzynarodowych z ponad 20 krajami.

Gosstandart prowadzi swoją działalność zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Uchwałą Rady Ministrów Republiki Białorusi Nr 981 z dnia 31.07.2006 r.


 

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart