Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Strona główna    » Wspolpraca   » Umowy miedzynarodoweUmowy międzynarodoweKraj ↓ Porozumienia ↓

WPN Porozumienie Szefów Rządów WPN "O przeprowadzeniu zgodnej polityki w zakresie normalizacji, metrologii i certyfikacji" (z dnia 13.03.1992 r., m.Moskwa)

Protokół do Porozumienia (от 20.06.2000 r., m.Moskwa)

Porozumienie Szefów Rządów WPN "O współpracy w zakresie zapewnienia jednolitości pomiarów czasu i często-tliwości" (z dnia 09.10.1992 r., m.Biszkiek)

Porozumienie Szefów Rządów WPN "O zwolnieniu od opłat celnych, podatków i udzielania spiecjalnych zezwoleń za przewóz normatywnych dokumentów, wzorców, środ-ków pomiaru i próbek wzorcowych przewożonych w celu sprawdzania i kwalifikowania metrologicznego" (z dnia 10.02.1995 r., m.Ałmaty)

Porozumienie Szefów Rządów WPN "O współpracy w zakresie zapewnienia jednolitości pomiarów w siłach zbroj-nych państw członkowskich Porozumienia O przeprowa-dzeniu zgodnej polityki w zakresie normalizacji, metrologii i certyfikacji" (z dnia 03.11.1995 r., m.Moskwa)

Porozumiemie Szefów Rządów WPN "O organizacj prac w zakresie międzynarodowej normalizacji zbroi i techniki wojskowej" (z dnia 03.11.1995 r., m.Moskwa)

Protokół do Porozumienia (z dnia 16.03.2001 r., m.Moskwa)

Protokół "O jednolitym trybie stosowania technicznych, medycznych, farmaceutycznych, sanitarnych, weteryna-ryjnych, fitosanitarnych i ekologicznych norm, przepisów i wymagań w stosunku do towarów, wwożonych do państw członkowskich Porozumienia o Unii Celnej" (z dnia 28.01.1999 r., m.Moskwa)

Decyzia Szefów Rządów WPN "O Koncepcji współpracy państw członkowskich WPN w zakresie zapewnienia kon-kurencyjności i jakości produkcji eksportowej" (z dnia 04.06.1999 r., m.Mińsk)

Porozumiemie Szefów Rządów WPN o barierach technicz-nych w strefie wolnego handlu (z dnia 20.06.2000r, m.Mo-skwa)

Porozumiemie Szefów Rządów WPN "O stosowaniu technicznych, medycznych, farmaceutycznych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych norm, przepisów i wymagań w stosunku do towarów, wwożonych do państw członkowskich Współnoty Państw Niepodległych" (z dnia 28.09.2001 r., m.Moskwa)

Porozumiemie o współpracy w stwarzaniu i stosowaniu próbek wzorcowych składu i właściwości substancji i materiałów" (z dnia 06.10.1992r., г. Taszkent). Ucestnicy – krajowe organy d/s normalizacji państw członkowskich Współnoty Państw Niepodległych.Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (Unia Celna Republiki Białoruś, Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstan) O przeprowadzeniu zgodnej polityki w zakresie regulowania technicznego, środków sanitarnych i fitosanitarnych (z dnia 25.01.2008 r., m.Moskwa)Azerbajdżan Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś i Rządem Azerbajdżanskiej Republiki o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii i certyfikacji" (z dnia 09.08.2001 r., m.Baku)

Porozumienie między Państwowym Komitetem Normaliżacji Republiki Białoruś i Państwową Agencją normalizacji, metrologii i patentów Azerbajdżanskiej Repu-bliki o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii, oce-ny zgodności i akredytacji" (z dnia 02.05.2007 r., m.Baku)Argentyna Porozumienie między Komitetem normalizacji, metrologii i certyfykawji przy Radzie Ministrow Republiki Bialoruś i Argentyńskim Instytutem normalizycji i certyfikacji o współpracy w zakresie normalizacji i oceny zgodności" (z dnia 29.10.2004 r., m. Buenos-Ajres)Armenia Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś i Rządem Republiki Armenia o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii, certyfikacji i akredytacji" (z dnia 18.01.2000 r., m.Mińsk)Wietnam Porozumienie między Państwowym Komitetem Normaliżacji Republiki Białoruś o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii i oceny zgodności i Ministerstwem nauki i technologii Socjalistycznej Republiki Wietnam" (z dnia 14.12.2007 r., m.Mińsk)Iran Porozumienie między Państwowym Komitetem Normaliżacji Republiki Białoruś i Iranskim Instytutem norm i badań pżrzemysłowych o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii, oceny zgodności i akredytacji (z dnia 07.11.2006 r., m.Tegeran)
Kazachstan Porozumienie między Państwowym Komitetem Norma-liżacji, metrologii i certyfikacji Republiki Białoruś i Komi-tetm normalizacji, metrologii i certyfikacji Ministerstwa energetyki, przemysłu i handlu Republiki Kazachstan o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii, certyfikacji i akredytacji" (z dnia 28.05.1999 r., m.Ałmaty)Chiny Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś i Rządem Chińskiej Ludowej Republiki o zapewnieniu jakości importowych i eksportowych towarów" (z dnia 04.12.1996 r., m. Pekin)Kuba Porozumienie między Komitetem normalizacji, metrologii i certyfykawji przy Radzie Ministrow Republiki Bialoruś i Krajowym biurzem normalizacji Republiki Kuba o współpracy w zakresie certyfikacji" (z dnia 26.02.2003 r., podpisano w trybie przekazania tekstów Porozumienia przez kanały dyplomatyczne)Kyrgyzstan Porozumienie między Komitetem normalizacji, metrologii i certyfykawji Republiki Bialoruś (Bełstandart) i Państwową Inspekcją normalizacji i Metrologii przy Rządzie Kyrgyzskiej Republiki (Kyrgyzstandart) o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii i certyfikacji" (z dnia 11.10.1995 r., m. Erewan)Łotwa Porozumienie między Komitetem normalizacji, metrologii i certyfykawji przy Radzie Ministrow Republiki Bialoruś i:

  • Łotewskim krajowym biurzem akredytacji "LATAK" (z dnia 03.12.2003 r., m.Mińsk);
  • Łotewskim krajowym metrologicznym centrum (z dnia 04.11.2004 r., m.Ryga);
  • Krajową organizacją normalizacji "Łatwijas Stan-darts" (z dnia 04.11.2004 r., m.Ryga);
  • Państwową metrologiczną Inspekcją Łotewskiej Republiki (z dnia 04.11.2004 r., m.Ryga)


Państwową agencją budownictwa, energetyki i meszkania Ministerstwa gospodarki Łotewskiej Republiki o współpracy w zakresie energoefek-tywności budynków (z dnia 12.11.2008 r.)

Libijska Arabska Dżamachiryja Memorandum o porozumieniu między Państwowym Komitetem Normaliżacji Republiki Białoruś i Krajowym Centrum Wielkiej Socjalistycznej Ludowej Arabskiej Dżamachiryi normalizacji i metrologii o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii i oceny zgodności.Litwa Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś i Rządem Republiki Litewskij o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii i oceny zgodności " (z dnia 01.06.2004 r., m.Wilno)

Porozumienie między Komitetem normalizacji, metrologii i certyfykawji i Litewskim Departamentem normalizacji o wzajemnym uznaniu wyników badań państwowych, zatwierdzeniu typu, sprawdzania i wzorcowania środków pomiarów" (z dnia 05.07.1995 r., m.Mińsk)

Porozumienie między Państwowym Komitetem normali-zacji, metrologii i certyfykacji Republiki Białoruś i Litew-skim Departamentem normalizycji o uznaniu dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo dostarczanych wzajem-nie towarów, podlegających obowiązkowej certafikacji zgodnie z ustawidawstwem krajów" (z dnia 12.06.1997 r., m.Wilno)Mołdowa Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś i Rządem Republiki Mołdowa o współpracy w zakresie norma-lizacji, akredytacji i certyfikacji" (z dnia 22.02.2001 r., m. Kiszyniów)

Porozumienie między Ministerstwem oświaty i nauki Repibliki Białoruś i Departamentem norm, metrologii i kontroli technicznej Repuubliki Mołdowa o wzajemnym uznaniu wyników prac po certyfikacji" (wrzesień 1995 r., m.Kiszynów)Polska Porozumienie między Polskim Komitetem Normalizacji i Państwowym Komitetem Standaryzacji Republiki Białoruś o współpracy w zakresie normalizacji" (z dnia 22 kwietna 2004 r., m.Białystok)

Porozumienie o współpracy zawarte z Państwowym Komitetem Standaryzacji Republiki Białoruś (Gosstandart) (z dnia 23.02.2009 r., m.Mińsk)Republika Korea Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w zakresie normalizacji, metrologii i oceny zgodności między Państwowym Komitetem Normaliżacji Republiki Białoruś i Koreańską Agencją technologii i norm Republiki Korea" (z dnia 05.11.2007 r., m.Seuł)Rosja Porozumienie między Komitetem normalizacji, metrologii i certyfykawji przy Radzie Ministrow Republiki Bialoruś i Komitetem Federacji Rosyjskiej d/s normalizacji; metrologii i certyfikacji o wzajemnym uznaniu wyników państwowych badań środków pomiarów" (z dnia 28.01.1994 r., m.Mińsk)

Państwowy Komitet Normaliżacji, metrologii i certyfikacji Republiki Białoruś i Komitet Federacji Rosyjskiej d/s normalizacji; metrologii i certyfikacji przyjęły "Tryb zastosowania krajowych norm, harmonizacji systemów klasyfikacji i kodowania techniczno-ekonomicznej i społecznej informacji oraz katalogizacji produkcji w ramach współnoty między Republiką Białoruś i Federacją Rosyjską" (z dnia 06.02.1997 r., m.Moskwa)

Porozumiemie między Państwowym Komitetem Normaliżacji, metrologii i certyfikacji przy Radzie Ministrów Republiki Białoruś i Państwowym Komitetem Federacji Rosyjskiej normalizacji i metrologii o wzajemnym uznaniu certyfikatów zgodności systemów zarządzania jakością" (z dnia 28.05.2002 r., m.Mińsk)Serbia i Czarnogoria Porozumienie między Komitetem normalizacji, metrologii i certyfykacji przy Radzie Ministrow Republiki Bialoruś i Zarządem normalizacji Serbii i Czarnogorji o współpracy w zakresie normalizacji" (z dnia 29.09.2003 r., m.Bełgrad)Syria Porozumienie o wspśłpracy między Komitetem norma-lizacji, metrologii i certyfykawji przy Radzie Ministrow Republiki Bialoruś i Syrijską Arabską Organizacją d/s normalizacji i metrologii" (z dnia 09.12.2003 r., m.Damask)

Porozumienie między Państwowym Komitetem Normaliżacji Republiki Białoruś i Syrijską Arabcką Organizycją d/s normalizacji i metrologii o współpracy w zakresie wzajwmnego uznania wyników oceny zgodności (z dnia 29.02.2008 r., m.Mińsk)Słowacja Porozumiemie o współpracy między Komitetem normalizacji, metrologii i certyfykacji Republiki Białoruś (Biełstandartem) i Zarzą-dem norm, metrologii i badań Słowackikj Republiki (z dnia 23.06.1995 r., m.Bratysława)Tadżykistan "Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś i Rzą-dem Republiki Tadżykistan o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii i certyfikacji" (z dnia 05.04.2000 r., m.Duszanbe)Turkmenistan «Porozumienie między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Turkmenistanu o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii, certyfikacji i akredytacji» (z dnia 17.03.2011 r., Aszchabad)Uzbekistan "Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś i Rzą-dem Republiki Uzbekistan o współpracy w zakresie norma-lizacji, metrologii i certyfikacji" (z dnia 19.05.1994 r., m. Ałma-Ata)Ukraina "Porozumienie między Rządem Republiki Białoruś i Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie normalizacji, metrologii i certyfikacji" (z dnia 16.06.1994 r., m.Homel)

"Porozumienie między Komitetem normalizacji, metrologii i certyfykacji Republiki Białoruś i Państwowym Komitetem Normaliżacji, metrologii i certyfikacji Ukrainy o wzajem-nym uznaniu wyników prac certyfikacyjnych" (z dnia 20.06.2000 r., m.Tbilisi)

Protokół № 1 do Porozumienia (z dnia 11.11.2009 r., m.Sankt Petersburg)Czeska Republika "Porozumienie między Komitetem normalizacji, metrologii i certyfykacji przy Radzie Ministrow Republiki Bialoruś i и Zarządem normalizacji technicznej, metrologii i badań państwowych Czeskej Republiki przy ocenie zgodności wzajemnie dostarczanej produkcji" (z dnia 15.06.2004 r., m.Praga)
Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart