Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Cele i zadania systemu

Cele systemu

 • zapewnienia jednolitości pomiarów jako jednego z najważnejszych elementów jednolitego rynku produktów, robót i usług Republiki Białoruś
 • obrona interesów ludności i państwa przed skutkami niedokładych i nieprawidłowych pomiarów;
 • wiarygodna ewidencja zasobów materiałowych, energrtycznych i naturalnych;
 • doskonalenie techniki pomiarów zgodnie z poziomem rozwoju techniczno-ekonomicznego;
 • podwyższenie jakości towarów i usług oraz zapewnienie konkurencyjności produkcji;
 • objektywna i porównywalna ocena parametrów środowiska zamieszkania;
 • osągnięcia zaufania do wyników pomiarów podczas sprawdzania, badań i wzorcowań.

Zadania systemu

 • opracowanie naukowo-metodycznych, prawnych i organizacyjnych podstaw Systemu;
 • organizacja i przeprowadzanie badań naukowych w zakresie wykorzystania najnowszych osągnięć nauki i techniki w celu stworzenia i doskonalenia metod i środków pomiarów najwyższej dokładności i określenia wielkości konstant fizycznych;
 • normalizacja podstawowych przepisów, wymagań i norm Systemu;
 • ustalenie dopuszczanych do zastosowania jednostek wielkości;
 • stwarzanie, zatwierdzenie, prowadzanie, przechowywanie oraz porównanie krajowych i wyjściowych wzorców Republiki Białoruś;
 • ustalenie jednolitego trybu przekazania wymiarów jednostek wielkości od wzorcowych do inych środków;
 • ustalenie wymagań do charakterystyk metrologiczych środków pomiaru;
 • ustalenie ogolnych wymagań do atestacji urzadzeń badawczych;
 • ustalenie trybu i przeprowadzanie atestacji metrologicznej wykonania pomiarów, opracowanie metod oceny błędów (nieokreśloności) pomiarów i zapewnienie wymaganej dokładności;
 • przeprowadzenie metrologicznej ekspertyzy dokumentacji konstruktorskiej, technologicznej, projektowej i programowej oraz programów naukowo-technicznych;
 • ustalenie trybu organizacji i przeprowadzenia badań, atestacji metrologicznej, sprawdzania i wzorcowania środków pomiarowych;
 • ustalenie ogólych wymagań w stosunku do SN i ich atestacja;
 • ustalenie wielkości konstant fizycznych, otrzymanie i normalizacja danych, charakteryzujących cechy substancji i materiałów;
 • opracowanie metod i środków pomiarów;
 • opracowanie i atestacja sposobów wykonania pomiarów;
 • państwowy nadzór metrologiczny i kotrola metrologiczna produkcji, stanu, zastosowania i napraw środków pomiaru oraz przestrzeganie przepisów metrologicznych, wymagań i norm, kontrola działalności metrologicznych służb przedsiębiorstw;
 • organizacja i przeprowadzanie szkolenia i podwyższenia kwalifikacji specjalistów w dziedzine metrologii;
 • organizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie metrologii, zapewnienia jednolitości i wymaganej dokładności pomiarów niezbędnych w handlu międzynarodowym oraz we współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej.

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart