Государственная символика Республики Беларусь

  ru     en     pl  
Электронная торговая площадка Торгибел
Sfera metrologii ustawodawczej

Sfera metrologii ustawodawczej rozprzestrzenia się na pomiary wykonywane podczas:

 • prowadzenia handlu i rozliczeń między sprzedawcą i nabywcą;
 • określania bazy podatkowej;
 • wykonannia operacji bankowych i celnych;
 • zapewnienia ochrony zdrowia i życia człowieka;
 • wykonania państwowych oględzin technicznych środków transportowych, diagnostyki stanu technicznego środków;
 • zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowego niebezpiecznych objektów przemysłowych, bezpieczeństwa pożarowego i radiacyjnego;
 • przeprowadzenia działalności geodezyjnej i kartograficznej;
 • przeprowadzenia działalności hydrometeorologicznej;
 • świadczenia usług łączności pocztowej i telekomunikacyjnych;
 • przeprowadzania badań i kontroli zgodności wyrobów i surowców z wymaganiami ustawodawstwa Republiki Białoruś;
 • dokonania ekspertyz;
 • zapewnienia obrony i bezpieczeństwa państwa;
 • zapewnienia ochrony środowiska;
 • zapewnienia ochrony pracy;
 • dokonywania państwowego nadzoru metrologicznego;
 • przeprowadzania kontroli metrologicznej;
 • przeprowadzania kontroli przestrzegania wymagań do towarów fasowanych;
 • przeprowadzania przez służby weterynaryjne badań laboratoryjno-diagnostycznych;
 • produkcji i zastosowania automatów do gier oraz urządzeń z wygraną pieniężną;
 • rejestracji międzynarodowych i krajowych rekordów sportowych. Akty prawne Republiki Białoruś mogą przewidywać rozszerzenie metrologii ustawodawczei na pomiary wykonywane w innych sferach działalnności.

System zapewnienia jednolitości pomiarów Republiki Białoruś jest zestawem środków państwowego kierowania i zarządzania, państwowego nadzoru metrologicznemu i kontroli metrologicznej dokonywanych przez organy państwowe, osoby prawne, przedsiębiorców indywidualnych oraz przez inne osoby fizyczne w celu zapewnienia jednolitości pomiarów.

Wyniki pomiarów wykonanych w systemu zapewnienia jednolitości pomiarów wyrażone przez legalne jednostki cechują się prześledzeniem do międzynarodowych i krajowych wzorców, gwarantowanym stopniem dokładności i wiarygodności oraz są podstawą do podjęcia decyzji w gospodarce, przemysłu, nauce, handlu, ochronie zdrowia, ochrony środowiska, ocenie i kontroli produkcji i zasobów naturalnych, obronie, bezpieczeństwu, transporcie, łączności i innych gałęziach.

Домашняя страница Написать письмо Сделать стартовой страницей Добавить в избранное

Informacyja o TNAP
zatwierdzanych przez Gosstandart


Polsko-Bialoruska
izba handlowo-przemyslowa

Magazyn naukowo-praktyczny «Normalizacja»
Magazyn naukowo-techniczny «Metrologija i budowa przyrządów precyzyjnych»

Starowilenskij trakt, 93
220053, Mińsk
Republika Białoruś

tel. (017) 233 52 13
faks (017) 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
 

© 2001-2017 Gosstandart